سايت قرآني افغانستان 

Welcome to the Islamic site Orvatulwuthqa

          شبكه عروة الوثقي اولين و بزرگترين شبكه قرآني اينترنتي افغانستان                                                     د عروة الوثقی ویب پاڼه د افغانستان ټول هيواد سره تعلق لري                         قرآن پناه افغانستان                  همه باهم در سايه قرآن سربلند و پر افتخار زندگي كنيم